Informacje kontaktowe

MEDIA-FORUM.pl

Telefon: (+48) 22 651 78 48
FAX: (+48) 22 651 76 49
E-mail: forum@media-forum.pl

 

Mariusz Wargocki

Telefon: (+48) 602 258 414
E-mail: m.wargocki@media-forum.pl

 

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Krawarkon" Sp. z o.o., ul. Burgaska 2/4, 02-758 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000022515, Nip: 521-008-57-03, Regon: 002041635, Kapitał zakładowy 50 000 PLN w całości opłacony.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korespondencją e-mail

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. Urz. UE L 119/1, L 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127/2 z 23.5.2918, str. 2), Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Krawarkon Sp z o.o. informuje, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Krawarkon Sp z o.o., ul. Burgaska 2/4, 02-758 Warszawa, tel.: 22 651 78 48, e-mail: biuro.wawa@krawarkon.pl


2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem Administratora Danych Osobowych (ADO) lub pod adresem poczty elektronicznej: iod@krawarkon.pl

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
- prowadzenia korespondencji e-mailowej,
- wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochronie przed roszczeniami.

 

4. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy.

 

5. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń oraz przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach realizacji swoich praw można kontaktować się z ADO pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej.

 

8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w szczególności na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

 

9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędna do prowadzenia korespondencji mailowej.

 

10. ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosuje również zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych