Olaf Hildebrandt - Inżynier Wsparcia Sprzedaży
Inżynier wsparcia sprzedaży w firmie TELKOM-TELMOR. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku elektronika i telekomunikacja w specjalności Systemy i Sieci Telekomunikacyjne. Wieloletni współpracownik takich firm jak Orange, Emitel, Łączpol, Sprint, czy TP TelTech. Pracujący w branży telekomunikacyjnej od ponad 10 lat.
Henryk Ciski
Dziennikarz w prasie łódzkiej od 1968 roku, pełniący funkcję począwszy od redaktora depeszowego, a skończywszy na z-cy red. naczelnego. Założyciel i redaktor naczelny "TV-Sat Magazynu". Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Były wieloletni członek Rady Programowej TVP Łódź i współpracownik TVP Polonia. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Paweł Paluchowski - członek zarządu KIKE, wiceprezes Zarządu KORBANK S.A.
Twórca pierwszej w Polsce platformy telewizyjnej 4K AVIOS. Specjalista w dziedzinie telekomunikacji i mediów, zwłaszcza w obszarze strategii, marketingu i finansów.
Prywatnie piwowar domowy i muzyk.
Paweł Kucieba - iNET Group sp. z o.o.
Z wykształcenia dziennikarz, który zdecydował się pójść w stronę marketingu i reklamy. W iNET Group odpowiedzialny za działania PR i komunikację marketingową.

Na MiŚOT MEETING Paweł zajmie się opieką stoisk sponsorskich, wizerunkiem iNET Group, a także czuwać będzie nad tym, aby każdy uczestnik bawił się wystrzałowo!
Krzysztof Fujarski - ICT Professional
Od ponad 20 lat związany z branżą MiŚOT. Najpierw operator TVK, następnie lokalny ISP z południowej Polski. Współtworzył pierwszą organizację lokalnych operatorów telekomunikacyjnych - Stowarzyszenie e-Południe, SGT S.A. i Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej. Obecnie przewodniczący KR Stowarzyszenia e-Południe, członek RN SGT oraz pomysłodawca, właściciel i redaktor naczelny magazynu branżowego dla MiŚOT - ICT Professional. W ramach swoich działań aktywnie wspiera projekty dla małych i średnich, a coraz bardziej poczytne i opiniotwórcze czasopismo wykorzystuje przede wszystkim do wzmacniania sektora MiŚOT.
Łukasz Biernacki - Stowarzyszenie e-Południe
Od zawsze związany z sieciami. Zaczynał jako administrator ogólnopolskiej, komercyjnej sieci opartej na technologii FIDO. Od początku Internetu w Polsce czynnie uczestniczył w jego rozwoju. Jeden z pomysłodawców i współtwórców KIX. Aktualnie koordynator EPIX.Warszawa. Łączy nie tylko systemy, ale przede wszystkim ludzi do wspólnego działania. Współdziałając w Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego „e-Południe” oraz w Radzie Programowej PLNOG bierze udział w wielu projektach prowadzonych dla Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT/ISP).
Monika Kosińska - KOLNET | DESEVEN
Od 13 lat związana z firmą KOLNET sp. z o.o., ISP ze Śląska - początkowo jako pracownik biura obsługi klienta, dziś jako prezes. Entuzjasta dobrej obsługi klienta i efektywnej sprzedaży opartej na długotrwałych relacjach, co w ciągu ostatnich dwóch lat zostało zwieńczone potrojeniem ilości umów przedłużanych na czas określony. Od roku szkoleniowiec w firmie DESEVEN, pomagającej MiŚOT szkoleniami w zakresie organizacji dobrych biur obsługi i lepszej sprzedaży.
Sportklub to kanał telewizyjny nadający w Polsce od 2006 roku. Prezentuje najwyższej rangi wydarzenia sportowe z całego świata, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Stacja transmituje czołowe rozgrywki ligowe i pucharowe w piłce nożnej, koszykówce, piłce ręcznej i siatkówce, a także największe gale bokserskie. Bogatą ofertę programową uzupełniają magazyny poświęcone konkretnym dyscyplinom sportowym. Witold Kołodziejski
Urodził się 5 maja 1966 r. w Warszawie. Magister filozofii, dziennikarz, samorządowiec, ekspert medialny.
Redaktor, wydawca i producent programów w TVP. W latach 2002-2006 radny i przewodniczący Rady Warszawy. Od 2007 r. do 2010 r. przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wiceburmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w latach 2010-2014. Od 2010 r. radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w cyfryzację naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Od 2015 r. pełnił funkcję wiceministra cyfryzacji.
22 lipca 2016 r. został powołany przez Sejm w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na sześcioletnią kadencję. Podczas pierwszego posiedzenia KRRiT 19 września 2016 r. został wybrany na przewodniczącego KRRiT.
Dariusz Mojecki
Radca prawny od 2010 r., absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się przede wszystkim prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem własności intelektualnej. Prowadzi szkolenia i pisze artykuły o tematyce prawnej.
Eugeniusz Gaca
Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT, Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od ponad 40 lat zajmuje się prowadzeniem procesów inwestycyjnych. Współautor koncepcji działania lokalnych operatorów telekomunikacyjnych w grupie Elektrim. Od roku 1996 w zarządzie El-Net najpierw jako członek zarządu, a od 2002 jako Prezes Zarządu, aż do konsolidacji z Netią w 2006 r. W 2008 roku zakończył aktywność zawodową przechodząc na emeryturę. Od tego czasu zaangażowany w szereg przedsięwzięć z zakresu rozwoju telekomunikacji i rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jako doradca w wielu projektach branżowych, a także społecznie w rozwoju działalności KIGEiT. Przewodniczy Grupie roboczej ds. sieci szerokopasmowych Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Członek Forum Uproszczeń przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor licznych publikacji w prasie branżowej związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, współautor poradników dla samorządowców w zakresie budowy sieci szerokopasmowych.
Dominik Kołtunowicz
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest związany z Regulatorem rynku telekomunikacyjnego od 2004 r. Tworzył ramy organizacyjne działania nadzoru nad rynkiem wyrobów elektronicznych i radiowych, a także brał czynny udział w procesie tworzenia przepisów prawa regulujących zasady kontroli. Obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Kontroli UKE i nadzoruje realizacje działań kontrolnych, w tym prace Centralnego Laboratorium Badań Technicznych.
Mateusz Madejski
Absolwent Uniwersytetu im. Adami Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach prawo i filozofia. Od 2017 r. wpisany na listę radców prawnych. Od września 2017 r. kieruje pracami Wydziału Współpracy Międzyoperatorskiej odpowiedzialnego m.in. za wydawanie decyzji o dostępie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości, w tym do budynków. Z Urzędem Komunikacji Elektronicznej związany od 2014 r.
Grzegorz Kubiak
Kierownik Działu Rozwoju w firmie Optomer. Od ponad 10 lat związany z branżą światłowodową i telekomunikacją. Specjalista w dziedzinie techniki światłowodowej, spawania i pomiarów reflektometrycznych. Posiada szeroką wiedzę teoretyczną popartą wieloma praktycznymi realizacjami. Audytor sieci światłowodowych i mediator pomiędzy inwestorami a firmami wykonawczymi.
Uznany w środowisku trener, chętnie i skutecznie przekazujący wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne podczas szkoleń organizowanych przez firmę OPTOMER.
W wolnym czasie żeglarz i fotograf.
Dr. Przemysław Magaczewski
Radca prawny, wspólnik w Kancelarii EUROIUS Kancelaria Radców Prawnych Drząszcz, Giersz Magaczewski sp.p. Ekspert w prawnej obsłudze przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz prawie europejskim. Uczestniczył w wielu postępowaniach w zakresie prawa konkurencji, w tym reprezentował klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Praca doktorska przygotowana przez niego dotyczyła europejskich aspektów związanych z naruszeniem prawa antymonopolowego. Doradzał klientom między innymi w zakresie konstrukcji umów na rynku, gdzie występują podmioty posiadające pozycję dominującą, przygotowywał dokumentację do Komisji Europejskiej w zakresie notyfikacji indywidulanych programów pomocy publicznej, jak również obsługiwał podmioty, co do których kierowane były zarzuty w zakresie zawarcia porozumień ograniczających konkurencję. Był również ekspertem w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego w projektach budowy regionalnych sieci szerokopasmowych.
Ewelina Grabiec – radca prawny.
Specjalistka z zakresu prawa telekomunikacyjnego i konsumenckiego oraz zagadnień związanych z handlem elektronicznym, dostępem do budynków i nieruchomości w celach telekomunikacyjnych i procesu budowlanego. Wspólnik (partner) w itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska w Katowicach. W kancelarii zajmuje się głównie obsługą prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym w zakresie procesu inwestycyjnego oraz opiniowaniem i tworzeniem umów oraz regulaminów świadczenia usług, stron www, regulaminów sklepów internetowych, a także licznymi postępowaniami przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, związanymi z dostępami do budynków na gruncie tzw. Megaustawy. Należy do Grupy Roboczej do spraw Administracji Publicznej Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie.
Łukasz Bazański
Radca prawny, po odbyciu aplikacji wpisany na listę radców prawnych. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (odrębna własność włókien światłowodowych). Specjalista z zakresu prawa telekomunikacyjnego i konsumenckiego, oraz prawa handlowego i gospodarczego. Doradza głównie klientom z sektora telekomunikacyjnego, których reprezentuje w postępowaniach przed sądami, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, PARP czy CPPC. Na co dzień zapewnia bieżącą obsługę korporacyjną spółek, doradza w zakresie regulacji prawa telekomunikacyjnego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, telekomunikacyjnych i budowlanych procesów inwestycyjnych, oraz mechanizmów wynikających z tzw. Megaustawy. Od 2010 roku ściśle współpracuje z Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej w Warszawie, z ramienia której opiniuje i przygotowuje propozycje zmian ustawodawczych z zakresu telekomunikacji i inwestycji telekomunikacyjnych oraz budowlanych, a także uczestniczy z ramienia Izby w konsultacjach i inicjatywach branżowych przed Prezesem UKE oraz Prezesem UOKiK. Wspólnik (partner) w itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska w Katowicach.
Firma OPTOMER to polski producent i dostawca rozwiązań w dziedzinie techniki światłowodowej z 25-letnim doświadczeniem w branży. Własny zakład produkcyjny zlokalizowany w Łodzi umożliwia szybką realizację zamówień, a własne działy badawczo-rozwoje umożliwiają opracowanie unikalnych rozwiązań pod indywidualne potrzeby Klientów.

Najnowszym rozwiązaniem opracowanym specjalnie na potrzeby światłowodowych sieci napowietrznych jest OPTOMER SKY SYSTEM +. Innowacyjny i autorski system z napowietrznym kablem łatwego dostępu, który umożliwia szybką i łatwą budowę sieci bez potrzeby stosowania muf oraz stelaży zapasu kabla.

Firma jest także przedstawicielem w kraju szwajcarskiej spółki DIAMOND, produkującej najwyższej jakości światłowodowe elementy połączeniowe w tym innowacyjne złącza E-2000 produkowane technologią Aktywnego Centrowania Rdzenia włókna światłowodowego.
Paweł Wołoch urodzony w Krakowie w 1969 r.
Jako laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w 1988 r. dostaje się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie kierunek prawo bez egzaminów wstępnych. Studia wyższe na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji UJ w latach 1988- 1993 ukończone z drugim wynikiem na roku i dyplomem z wyróżnieniem oraz tytułem magistra prawa.
Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Włodyki na temat „Kapitału spółki akcyjnej” w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w latach 1994-1997 ukończona z notą celującą. Wpis na listę radców prawnych- luty 1998 r.

Początkowo praca w stosunku pracy w spółdzielni mieszkaniowej, począwszy od września 1999 r. prowadzi własną indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, pozostając także w stosunku pracy na stanowisku radcy prawnego w spółce z branży medycznej. W trakcie wykonywania pracy zawodowej współpraca z: przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, podmiotami z branży budowlanej, leśnej i przemysłowej, spółkami medycznymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, developerami, wspólnotami mieszkaniowymi, stowarzyszeniami. Od jesieni 1998 r. po dziś dzień ściśle współpracuje w charakterze konsultanta prawnego ze Związkiem Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza z siedzibą w Łodzi. Od kilku lat współpracuje także ze Związkiem Pracodawców Telekomunikacyjnych MEDIATOR z siedzibą w Warszawie.

Specjalizacje prawne: prawo autorskie, prawo telekomunikacyjne, prawo medialne, prawo na dobrach niematerialnych, prawo cywilne, prawo gospodarcze, w tym prawo handlowe, prawo medyczne, prawo mieszkaniowe szeroko pojęte, prawo administracyjne.
Karol Skupień
Prezes Zarządu KIKE - przedsiębiorca telekomunikacyjny i współwłaściciel firmy GIGA Komputer. W strukturach KIKE, od lat wspierał działalność Grupy Roboczej ds. Administracji Publicznej, jednocześnie angażując się w wiele projektów izbowych i operatorskich dot. m.in. nowoczesnych technologii przesyłu video i TV. Członek Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji oraz Stowarzyszenia Siła w Innowacji. Menedżer branży IT i telekomunikacyjnej.

W wolnym czasie wędruje po górach i gra w szachy.
Jacek Kosiorek - Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
Jacek Kosiorek pełni funkcję V-ce prezesa Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej PIRC, V-ce prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki oraz jest właścicielem Firmy KOMAX. Od końca lat 80 zajmuje się teletechniką między innymi serwisem, projektowaniem i budową sieci TV kablowych opartych o technologię DCSIC oraz instalacjami teletechnicznymi w tym FTTH i TV-sat. W latach 90 pracował w Telewizji Kablowej Elektrim TV w Warszawie a następnie w Polskiej Telewizji Kablowej i nieprzerwanie do lat obecnych współpracuje z Operatorami Telekomunikacyjnymi. Od 2000 roku jest właścicielem Firmy KOMAX i prezesem firmy KOMAX.NET Sp. z o.o. Firma KOMAX zajmuje się projektowaniem, budową, serwisem oraz instalacjami między innymi w sieciach Kablowych opartych o technologię DOCSIC 2.0, 3.0, 3.1 głównie na terenie centralnej Polski w tym nowymi technologiami FTTH, FTTB, FTTE. Jest współautorem Rozporządzenia Budynkowego dotyczącego instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych Dziennik Ustaw nr. 1289 z dnia 22.11.2012 przygotowanego przez Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, które weszło w życie 23.02.2013. Współautor między innymi Systemowego Punktu Styku przeznaczonego dla operatorów telekomunikacyjnych (KOMAX) w budynkach wielorodzinnych nagrodzonego między innymi złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014, 2016 i Nagrodą Targową Produkt Roku na Targach Infostrada w Lublinie w 2015 roku.
Adam Siewicz – Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
Od 1992 – ponad 24 lata doświadczeń w pracy w Administracji Państwowej w Telekomunikacji i IT (instytucji krajowych i UE) w zakresie:
• regulacji i legislacji aktów prawnych; analiz, projektowania i opiniowania; technicznych wymagań normalizacji, budownictwa i infrastruktury, rynku usług i wyrobów,
• SPO/DSPO wielu projektów UE dla wspomagania polskiej administracji w organizacji, analiz kompetencji i kwalifikacji zawodowych, konsultant Komisji Europejskiej i ITU projektów wspomagania krajowych regulatorów telekomunikacji na Bałkanach,
• członek KT11 przy PKN (standardy techniczne i kompetencji w sektorze telekomunikacji)

Członek Zarządu Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji SBT - Odział Mazowsze 1996 – obecnie
• W ramach prac SBT opracowuje i realizuje programy szkoleniowych dla podmiotów telekomunikacyjnych w zakresie wymagań technicznych, budownictwa telekomunikacyjnego oraz kwalifikacyjnych i kompetencyjnych dla personelu technicznego
• Kierownik Merytoryczny Projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora telekomunikacji w Polsce (SRK Tele) wykonywanego przez SBT na rzecz Instytutu Badań Edukacyjnych przy MEN
Silski Jacek
Wprowadził w kraju telewizję satelitarną na skalę masową w lutym 1989 r., natychmiast po starcie satelity ASTRA z serwisem dla telewizji SKY. Udziałowiec spółek grupy COMSAT, producenta sprzętu satelitarnego od 1992 r. pod własną marką COMSAT.

Działacz gospodarczy, m.in.: współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Członek Rady Głównej Konfederacji LEWIATAN, Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców oraz Wielkopolskiej Federacji Pracodawców, Wiceprzewodniczący Woj. Komisji Dialogu Społecznego Woj. Wielkopolskiego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Firm Branży Satelitarnej w latach 2004-2008, a obecnie Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Członek Rady Programowej TVP O/Poznań.

Inicjator likwidacji podatku akcyzowego od sprzętu satelitarnego w 1996 r., twórca zaakceptowanych przez parlament poprawek w ustawach dot. płatnej telewizji oraz nowelizacji rozporządzenia telekomunikacyjnego wprowadzającego obowiązek instalacji anten telewizji naziemnej DVB-T, satelitarnych i radiowych w nowych budynkach wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej. Promotor wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem radiodyfuzji w przekazie telewizji, radia i Internetu, również szerokopasmowego.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczna i zawodową w 2005 roku, a w 2012 roku - Złotym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany przez Wojewodę Wielkopolskiego Brązowym Medalem im. Witolda Celichowskiego za 10 letnią pracę na rzecz rozwoju i propagowania dialogu społecznego, a także Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „LABOR OMNIA VINCIT” za Krzewienie Idei Pracy Organicznej.

Założyciel i prezes honorowy Stowarzyszenia KRAV MAGA Polska, organizacji, która wdrożyła program walki wręcz w Wojsku Polskim.

Program konferencji - MediaForum 2018

 


Tematyka konferencji

 • Wdrożenie technologii 5G w Polsce
 • Zmiany w przepisach ws sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych
 • Podnoszenie jakości usług telekomunikacyjnych – mechanizm monitorowania
  Wewnątrz budynkowa instalacja telekomunikacyjna – dostęp do budynku – prawa operatorów i kompetencje Prezesa UKE
 • Ustawa o drogach publicznych
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - w kontekście konkurencji między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
 • Nowelizacja Ustawy Prawo Telekomunikacyjne
 • Ochrona danych osobowych w telekomunikacji po wejściu w życie RODO
 • Zagadnienie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz do nieruchomości, w tym do budynku
 • Informacja o aktualnym stanie spraw dotyczących zatwierdzenia tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i/lub prawami pokrewnymi
 • Awarie na kablach telekomunikacyjnych – jak ”wyrwać od towarzystw ubezpieczeniowch” straty związane z awariami (kary za przerwy w transmisji + utrata wpływów)
 • Warsztaty - Światłowodowe sieci dostępowe prowadzone przez firmę OPTOMER   << Pobierz zaproszenie na warsztaty >>

   

DZIEŃ PIERWSZY (niedziela) - 22 kwietnia 2018
16:00-19:00 Przyjazd uczestników Forum – akredytacja oraz zakwaterowanie

Wystawcy mogą przyjechać wcześniej – montaż stoisk od godziny 16:00
od 18:00 Wystawcy zapraszają do odwiedzenia swoich stoisk przez cały okres trwania MEDIA-FORUM
20:00-21:00 Kolacja
21:00-02:00 Impreza wieczornaDZIEŃ DRUGI (poniedziałek) - 23 kwietnia 2018
7:30-10:00 Śniadanie
10:00-10:15

Powitanie uczestników MEDIA-FORUM oraz oficjalne otwarcie konferencji, przedstawienie zaproszonych Gości


Prowadzący konferencję: Henryk Ciski, Arkadiusz Taciak
10:15:10:45

Wystąpienie

 

Witold Kołodziejski - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji


10:45-11:30

Wewnątrzbudynkowa instalacja telekomunikacyjna – dostęp do budynku – prawa operatorów i kompetencje Prezesa UKE

Prowadzący: Mateusz Madejski – Naczelnik, Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego – Urząd Komunikacji Elektronicznej

 

Podnoszenie jakości usług telekomunikacyjnych – mechanizm monitorowania

Prowadzący: Dominik Kołtunowicz – Dyrektor Departamentu Kontroli – Urząd Komunikacji Elektronicznej

 

11:30-12:00

Prezentacja firmy Optomer i nowej technologii OSS+

 

Prowadzący: Grzegorz Kubiak – Kierownik Działu Rozwoju Optomer


12:00-14:00

Sala Kołodzieja

Warsztaty: Światłowodowe sieci dostępowe – cześć I - prowadzi firma Optomer

 

Tematyka warsztatów:

- Prezentacja możliwości i zasady działania systemu OSS+

- Spawanie włókien światłowodowych w sieciach dostępowych (prezentacja najnowszej spawarki FITEL S179)

- Gniazdo abonenckie – organizacja włókna

- Patchcord Błyskawiczny

12:00-12:30 Przerwa kawowa
12:30-13:30

„Kilka słów o konkurencji między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi- wprowadzenie do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”

 

Prowadzący: Radca Prawny Dariusz Mojecki, Kancelaria Radcy Prawnego

 

13:30-14:00

Zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – obowiązki informacyjne przedsiębiorcy telekomunikacyjnego


Prowadzący: Radca Prawny Dariusz Mojecki, Kancelaria Radcy Prawnego

14:00-15:00 Obiad
15:00-16:00

Sala Kołodzieja

Warsztaty: Światłowodowe sieci dostępowe – cześć II - prowadzi firma Optomer

 

15:00-15:30

Remont lub przebudowa drogi a koszty przełożenia sieci telekomunikacyjnej – czyli o uprawnieniach przedsiębiorcy na podstawie ustawy o drogach publicznych

 

Prowadzący: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański – Kancelaria prawna ITB Legal
Zaproszony do dyskusji: Janusz Osowski – Niezależny Ekspert

 

15:30-16:00

Jak się zachować w przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej – czyli o dochodzeniu odszkodowania od sprawców oraz ubezpieczycieli

 

Prowadzący: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański – Kancelaria prawna ITB Legal
Zaproszony do dyskusji: Janusz Osowski – Niezależny Ekspert


 

16:00-16:30

Nowelizacja Ustawy Prawo Telekomunikacyjne


Prowadzący: Dariusz Dąbek – Ministerstwo Cyfryzacji
16:30-17:00

„Co zrobić jeżeli wybudowane instalacje teletechniczne w ramach Rozporządzenia Dz.U. 1289 uniemożliwiają świadczenie usług przez operatora”?

 

Prowadzący: Jacek Kosiorek – Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

 

17:00-17:30

Zagadnienie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości, w tym do budynków, których właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nie jest przedsiębiorca telekomunikacyjny w świetle regulacji ustawy z dnia 7.05.2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.).”

 

Prowadzący: Radca Prawny Paweł Wołoch, Kancelaria Radcy Prawnego

17:30-18:00

Zagadnienie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz do nieruchomości, w tym i do budynków, znajdujących się we władaniu innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w świetle regulacji ustawy z dnia 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn.zm.).”

 

Prowadzący: Radca Prawny Paweł Wołoch, Kancelaria Radcy Prawnego

18:30-20:30

Kosz emocji od SPORTKLUB

21:00-22:00

Uroczysta Kolacja Media Forum 2018

 

Wręczenie Patentów Satelitarnych przez redakcję TV Sat Magazynu

23:00-03:00

Impreza wieczorna


DZIEŃ TRZECI (wtorek) - 24 kwietnia 2018
7:30-10:00 Śniadanie
10:00-10:30

„Rodzaje działań jakie powinien podjąć operator sieci telewizji kablowej w przypadku, gdy organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i/lub prawami pokrewnymi odmawia zawarcia z nim umowy obejmującej zgodę na reemitowanie utworów i/lub przedmiotów praw pokrewnych. Wskazanie przyczyn odmowy zawarcia stosownych umów przez organizacje zbiorowego zarządzania oraz braku porozumienia pomiędzy operatorami kablowymi, a organizacjami zbiorowego zarządzania, które mogą prowadzić do odmowy zawarcia umowy, o której mowa w art. 211 ust. 1 (w zw. z art. 92 oraz w zw. z art. 951 ust. 2 ) ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)”

 

Prowadzący: Radca Prawny Paweł Wołoch, Kancelaria Radcy Prawnego

10:30-10:45

EPIX Przedstawia Projekty dla Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MIŚOT)

Nie tylko transmisje i Internet

Innowacyjne i sprawdzone przez Operatorów podejście do biznesu i sprzedaży

Przegląd aktualnych projektów


Prowadzący: Monika Kosińska, Łukasz Biernacki – Stowarzyszenie e – Południe

10:45-11:30

"RODO -  czy jest czego się bać?

Ochrona danych osobowych w telekomunikacji po wejściu w życie RODO"

 


Prowadzący: Andrzej Fudala – 4TelPartner Sp. z o.o.

11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-14:00

Sala Kołodzieja
Konsultacje MIŚOT czyli E-Południe/EPIX + iNET Group + ICT Professional


Porozmawiaj z nami o projektach dla Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych
Podziel się swoimi uwagami, pomysłami, potrzebami i przemyśleniami.

To dzięki wewnętrznej współpracy operatorów robimy ciekawe projekty:
EPID.pl, EPIX, MiŚOT B2B, MiŚOT dla OSE, MiŚOT Meeting, Szkolenia MiŚOT, Tele.Atmosfera, Tele.Centrum, Tele.Kreatywni, Tele.Odpowiedzialni, Tele.Windykacja, Tele.Zdrowie, Zakupy Grupowe, Zgrana Paczka

Prowadzący:
Monika Kosińska – Stowarzyszenie e-Południe
Łukasz Biernacki - Stowarzyszenie e-Południe
Krzysztof Fujarski – Stowarzyszenie e-Południe, ICT Professional
Paweł Kucięba – iNET Group Sp. z o.o.
12:00-12:15

„Krótka informacja o aktualnym stanie spraw dotyczących zatwierdzenia tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i/lub prawami pokrewnymi.”

 

Prowadzący: Radca Prawny Paweł Wołoch, Kancelaria Radcy Prawnego

12:15-13:00

Przystosowanie stacji czołowych do wdrożenia usługi NPVR i transmisji na urządzenia mobilne

 

Prowadzący: Paweł Dudek - Diomar

 

13:00-13:30

KIX 2.0 i słupy energetyczne dla sieci telko, czyli działalność KIKE na rzecz operatorów kablowych

 

Prowadzący: Karol Skupień - Prezes Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Paweł Paluchowski – Członek Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

13:30-14:00

„Aktualizacja NPS wobec wyzwań Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

 

Prowadzący: Eugeniusz Gaca – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji


14:00-15:00 Obiad
15:00-18:00 Spotkania kuluarowe z prelegentami
20:00-21:00 Kolacja grillowa
21:00-02:00 Wieczór przy ognisku

DZIEŃ CZWARTY (środa) - 25 kwietnia 2018
7:30-10:00 Śniadanie
12:00 Wyjazd uczestników MediaForum 2018